KVKK Aydınlatma

 

NOKTA SAVUNMA VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. ve 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin toplama yöntemleri, işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınızı en şeffaf biçimde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
1- Veri Sorumlusu Nokta Savunma ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Nokta Teknoloji”) veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde toplanması, işlenmesi, aktarılması ve güvenliği konusunda teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almakta ve en üst seviyede özen göstermektedir.
2- Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları Nokta Teknoloji; çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler, alt yükleniciler gibi paydaşlardan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, adres, hukuki işlem bilgisi, özgeçmiş bilgisi gibi verileri toplayabilmektedir. Kişisel verileriniz Nokta Teknoloji tarafından, Genel Müdürlüğümüz, ofislerimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak;
• İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
• Nokta Teknoloji tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimize temin edilebilmesi,
• Paydaşlarımıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• Yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında öngörülen raporlama, bildirim, bilgilendirme gibi yükümlülüklere uyulması,
• Nokta Teknoloji faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda bilgi teknolojileri sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
• Resmi makamlardan ve paydaşlarımızdan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve yanıtlanması,
• Ticari faaliyetlerimizle ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Nokta Teknoloji tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, mali ve vergi danışmanlarımıza, denetçilere veya kanuni bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Nokta Teknoloji’ye iletmeniz durumunda, Nokta Teknoloji talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Nokta Teknoloji tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifeye göre ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılı olan haklara sahipsiniz.
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Nokta Teknoloji’ye daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın, imzanızın (başvuru yazılı ise), T.C. kimlik numaranızın (yabancı iseniz pasaport numaranız veya kimlik numaranız), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numaranızın; kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızın ve talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konu ile ilgili bilgi ve belgelerinde başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Söğütözü Mahallesi, 2176. Cad. No:7 İç Kapı No:14 Çankaya/Ankara gerekli belgeleri ekleyerek adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı noktateknolojileri@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk.noktateknoloji.com e-posta adresine yapabilirsiniz.